Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2014

9662 0d7e 500
Reposted fromolsens olsens

July 02 2014

Najszybszym sposobem unieszczęśliwienia się jest mieć tyle wolnego czasu, aby móc zastanawiać się, czy jest się szczęśliwym, czy też nie.
— George Bernard Shaw

July 01 2014

April 16 2014

March 16 2014

3513 cb34

March 13 2014

  
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamoviesss moviesss

March 06 2014

Reposted fromoll oll

February 25 2014

3319 40de
Reposted fromdusix dusix viabutterfliesintummy butterfliesintummy

February 22 2014

January 27 2014

8358 aecf

December 25 2013

Reposted fromszopkowa szopkowa viavogue vogue

December 23 2013

6417 8976 500
Reposted fromzolwik zolwik

December 14 2013

3243 837b
Reposted fromJamesEvans JamesEvans

October 29 2013

Reposted fromolimpia olimpia viafoods foods
Reposted fromnoticeable noticeable viafoods foods
7773 8b5a
Reposted fromunexplainable unexplainable viaczuma czuma

October 15 2013

0187 0a2d

October 02 2013

5750 2c9d
hahahhaahahahaha
Reposted fromusual usual viabutterfliesintummy butterfliesintummy

September 26 2013

Nie trać czasu na wyjaśnienia. Ludzie i tak słyszą to, co chcą usłyszeć.
— Paulo Coelho

September 25 2013

Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajmy go sobie zabrać.
— Stanisław Jerzy Lec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl